ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАТИ В СТОМАНЕНО-СТЪКЛЕНИ И ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ОРАНЖЕРИИ

Ранното производство на домати в оранжериите започва в период на годината с ниски температури и къс ден (кратък период на слънцегреене), като с напредване на вегетацията температурата и дължината на деня се увеличава. Производственият цикъл се характеризира с реколтиране на 5-6 до 15 съцветия (китки), което зависи от хибрида и изискванията на пазара.

Настоящата технология се фокусира върху стандартния сегмент продукция за хибриди с тегло на плодовете от 180-300 гр. Основната й цел е постигането на добро развитие на културата посредством отлично балансирани растения. Често производителите предпочитат ранната беритба, но трябва да бъдат предпазливи със свръхпроизводството в ранни етапи от развитието, тъй като то води до намаляване количеството и качеството на общия добив. Поради това е важно постоянното наблюдение и контролиране баланса на растенията, за да се осигури стабилно високо качество до края на реколтата.

В температурно отношение доматът е субтропичен тип растение, предпочитащо климатични условия около 17-22°С. Прекалено високи или ниски температури биха повлияли културата негативно, затова е препоръчително производителите да се стремят към поддържане на температурни условия около посочените стойности.

Оранжерийните култури зависят от местните технологии на отглеждане и изискванията на пазара. Световните тенденции в производството са ориентирани към по-дълги култури, за постигане на постоянно и стабилно високо качество, висока продуктивност и намаляване разхода на труд за килограм продукция. За оптимална се счита височина на оранжериите от минимум 3 метра. Колкото по-голям е обемът въздух в оранжерията, толкова по-успешно се поддържат стабилна температура и влажност, осигуряващи продължително и постоянно добро развитие на културата и високо качество на продукцията.

1.Разсад

Цел

Добра кълняемост и максимално изравнени растения.

Отопление и вентилация

Оптимални условия

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

24 º

24º

24º

Максимални – минимални tº

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

21 - 26 º

21 - 26º

21 - 26º

Поливане и торене

Необходимо о осигуряване на оптимално напояване, без да се прекалява с влагата. Прекомерното напояване води до намаляване нивото на кислород в субстрата. Почвата трябва да се поддържа постоянно влажна и защитена от преки слънчеви лъчи, за да се осигури постоянна температура и влагозапасеност.

Засяване

За засяването на семената обикновено се използва торфен субстрат и тарелки или различни размери саксии (кофички). Когато се използва торф, е много важно да се осигури наличие на кислород, който трябва да представлява около 20% от субстрата. В практиката това се осигурява с използването на агроперлит в съотношение 2-2,5:1 торф-перлит. Семената трябва да се покрият с торф или агроперлит (фракция около 2 мм). Тази практика допринася за по-доброто ниво на влагозапасеност по време на поникването на семената. Обикновено пикирането на растенията става около 12-14 дни след поникването.

2. Отглеждане на разсада

Цел

В началото производителят трябва да се съсредоточи върху изравнеността на младите растения. Изравнеността е предпоставка за максимална продуктивност и икономически ефект.

Отопление

Когато имате проблеми с капацитета за отопление, подходящо решение е полиетиленов термо-екран с отвори за вентилация, който да поддържа оптимална температура. Когато растенията са още малки, температурата е по- важна от светлината, така че за положителния краен резултат са необходим допълнителни екрани (полиетилени).

Оптимални условия

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

20 º

22º

18º

Максимални – минимални tº

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

18 - 24 º

16 - 26º

16 - 22º

Вентилация

Поради малката листна маса на разсада няма наличие на голяма транспирация (изпарение), което води и до по-ниската влажност вътре в оранжериите. Докато външната температура е с около 10ºC по-ниска от вътрешната, ще има условия за нормален обмен на въздух. При повишаване на вътрешната температура необходимите стойности се достигат чрез отваряне на проветрителите.

Режим на торене и напояване

В началото на вегетацията е важно постигането на много добро вкореняване на посадъчния материал, за да се обезпечи оптималното приемане на вода и хранителни вещества. Заедно с това не трябва да се забравя, че богатите на кислород почви също допринасят за развитието на здрава коренова система. След около 4 дни разсадът се вкоренява и тогава напояването трябва да се сведе до минимум, за да се постигне известно засушаване на почвата. Това води до повишаване на ЕС, което от своя страна ограничава изтеглянето на растенията и създава благоприятен генеративен растеж до цъфтежа на първа китка. Прилагат се комбинирани торове, като основните хранителни елементи са фосфор и калий, докато азотът следва да се намали до минимум, за да не се предизвика интензивно вегетативно развитие на растението, фосфорът помага на младото растение да разбие по-бързо качествена коренова система, а калият го държи В по-добра кондиция. В началото е най- добре да се приложи основно торене с комбинирноNPK в съотношение

2-10-10.

Грижи за растението

За оптимизиране изравнеността на разсада, трябва да обърнем внимание на наличието на достатъчно пространство, за да се избегне конкуренцията между растенията, което от своя страна ще предотврати изтеглянето им. Растенията могат да се отглеждат преди разсаждане до период 10-12 дни преди цъфтежа напървата китка. Използването на по-голям разсад спомага да се избегне силния вегетативен растеж в началото и да се балансира генеративното му развитие. Въпреки, че младият разсад не се нуждае от голямо пространство, за да се избегне изтеглянето му, препоръчваме около 16-18 растения на м2 площ от разсадника. Продължителността на периода за производство на добър разсад зависи от нивата на температура, светлина и желания размер на разсада. За по-големи растения са нужни от минимум 36 до 56 дни през зимата (от засяване до разсаждане).

3. Стадий от засаждане в почвата до трето съцветие

Цел

Това е най-критичната фаза, която определя по-нататъшното разви­тие на растението.Най-важно е да се активира генеративен растеж и добро развитие на кореновата система. Няколко са мерките за избягване на буен вегетативен растеж при старта на растението. Това се постига с активиране на генеративния растеж, което води до добра скорост на оформяне на завръза и на общото развитие. Скоростта при старта е решаваща за създаване на правилен баланс, а също и да се избегне пренатоварване на първите китки, което ще позволи да контролирате завръза до първата беритба.

Микроклимат и отопление

Оптимални условия

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

19 º

21 - 25º

17 - 18º

Максимални – минимални tº

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

17 - 24 º

18 - 28º

15 - 19º

През този период се доразвива кореновата система. Когато плодовете започнат да нарастват (цъфтеж на з-такитка)те остават доминиращи за растението и от този моментнататък корените спират своето развитие и нарастване. Температурата на почвата е отогромно значение за оптималното развитие на корените. В началото тя трябва да е минимум 15 градуса. Тъй като в този момент светлината не о лимитиращ фактор, докато температурата е, се препоръчва използването на вътрешен термо екран, осигуряващ минимална вентилация и по- малки разлики в температурата.

Вентилация

От разсаждане до цъфтежа на 2-ра китка проветряването се извършва рядко, защото площта на листната повърхност не е достигнала пълния капацитет на изпаряване (транспирация) от растението. В този случай проветряването може да се запази същото, както при предишния стадий. Докато разликата между външната и вътрешна температура е 10 градуса, ще има достатъчно обмен на влага чрез въздушния поток. Температурата може без проблем да се покачва до 25-28 градуса чрез слънцегреенето през деня. Кратко проветряване е желателно, за да се намали влагата в оранжерията, но не допускайте студени течения при проветряването.

През периода на цъфтеж на 3-та китка, съотношението между листната маса на културата и площта трябва да е 3:1 (Зм² листна повърхност на 1м² засадена площ). Изпаряването от културата повишава влажността на средата и намаляването й е от решаваше значение за правилното развитие на растенията. Главно сутрин започваме с краткотрайни проветрявания за намаляване на влажността, което ще ограничи периодите с кондензация. В този момент, ако все още има термо екран е време постепенно да го премахнете.Добре е при възможност това да става при облачно време за по лесното приспособяване на растенията към намаляването на влажността и новите нива на изпаряване (транспирация).

Поливане и торене

Добреоформенитекоренинаразсадасарешаващизабързото и качественоприхващаненарастениятапрезпървите 5 дниследразсаждането. Поливанетоведнагаследразсаждане е многоважнозаосигуряваненапо-добърконтактнакорените с почвата. Следтоваполивкитесеограничават, с коетосепостигабързоповишаванена ЕС впочвата и сеизбягвапрекомернотопоеманенавода и торовеотрастенията в тозираненстадийнаразвитие.

Прилагането на торове по време на подготовката на почвата е много важен момент за развитието на култура, тъй като растенията не трябва да са много буйни. Затова е важно нивата на азот да са ниски. Обикновено през пролетта има достатъчно запаси от азот поради естественото разграждане на биомаса в почвата. По тази причина трябва да се внимава да не се допусне свръх вегетативен растеж. Необходимо е да се осигурят ниски нива на азот, високи на калий и нормални на фосфор като се спазва съотношението 0-2-10 N:P:K.

Осигуряването на вода за растенията се извършва основно чрез капково напояване. Когато се използва субстрат (коко торф, стърготини и др.) е необходимо да се контролират нивата на pH и ЕС. При отглеждане на домати в почва е достатъчен само контрол на ЕС, с който целим поддържането на достатъчно високи нива за оптимално генеративно развитие на растенията.

Грижи за растенията

Препоръчителната гъстота на отглеждане при хибриди с големина на плодовете 90-250 гр. е 2,5 растения на м2, което осигурява оптимално развитие на културата през пролетта (6-15 китки). По-голяма гъстота би довела до сгъстяване на листата, което ще попречи плодовете да достигнат достатъчна големина и съответно ще доведе до нисък добив от м2.   

Гъби от родовете питиум и фитофтора обикновено нападат младите растения веднага след разсаждането. За предотвратяване развитието на гъбните болести трябва да избягваме контакта на почвата със стъблото след разсаждане. При наличие на зараза се препоръчва прилагането на подходящи фунгициди.

4. Стадий цъфтеж на 3"то и 4"то съцветие

През този период е съществено да забележим промените в естествения баланс на растението. Нарастващите плодове изтеглят много хранителнивещества от растението. Пренасочването на хранителните вещества към плодовете намалява драстично развитието и нарастването на растението. От този етап нататък плодовете поддържат генеративно състояние на растението и това е момента за промяна в отглеждането на културата. Необходимо е да се предприемат всички действия за стимулиране на вегетационния растеж.

Микроклимат и отопление

Оптимални условия

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

18 - 20 º

19 - 22º

17 - 18º

Максимални – минимални tº

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

16 - 24 º

18 - 30º

15 - 21º

Вентилация

На този етап от развитие на културата трябва да се уверим, че сме достигнали 3 м2 листна маса на 1 м2 засадена площ, което означава, че растенията са достигнали пълния си капацитет на изпарение. Целта сега е да се намали максимално влагата в оранжерията като се следват основните указания в това ръководство.

Поливане и торене

През този стадий развитието се влияе основно от напояването и торенето. Преминавайки от генеративен хабитус и минимално внасяне на вода и азот, сега е необходимо повишаване и на количеството водата и на торенето за подсилване растежа и вегетацията на растението. На този етап преминаваме към внасяне на много допълнителен азот, намалено количество калий и минимално количество фосфор. В периода до 2 седмици преди реколтиране стимулираме растежа чрез двойно увеличение на азота спрямо калия. Две седмици преди реколтиране трябва да изравним нивата на азот и калий. До момента на съкращаване върха на растението се прилага норма от около 3 кг тор на седмица на 100 м2. През този период растението се нуждае от повишено торене за осигуряване на висок добив и не трябва да се допуска намаляване нивата на торене и напояване. От този момент нататък за период около 2 седмици количеството подавана вода трябва да се увеличи, за да се осигури много добро запасяване на почвата с влага. След цъфтежа на 6-та китка напояването се извършва в зависимост от климатичните условия и нивата на изпарение.

Грижи за растенията

На този етап е важно навременното започване на обезлистване за осигуряване на ранно реколтиране и по-високо качеството на плодовете на първите китки, както е обяснено в ръководството по- нататък.

Премахването на страничните разклонения навреме е от значение за предотвратяване загубата на усвоени хранителни вещества.

5. Премахване Вържа на растението

Цел

След момента на премахване върха на растението се появява излишък от хранителни вещества, тъй като върхът и корените вече поемат по-малко от тях. В този стадий на растението са останали 3-4 китки, които трябва да наедреят и доузреят. От тук нататък целта е да не допускаме деформации и намаляване качеството на плодовете.

Оптимални условия

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

18 - 20 º

19 - 22º

17 - 18º

Максимални – минимални tº

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

16 - 24 º

18 - 30º

15 - 21º

Вентилация

През този период целта е да се достигне максимално охлаждане за оптимизиране температурите в оранжерията като се следват основните указания в това ръководство.

Поливане и торене

Тъй като количеството на плодове намалява е наложително да се следи тяхното качество с фокусиране върху предотвратяването на напуквания и напетнявания по плодовете. Тези физиолигични проблеми се появяват около 10дни преди плода да достигне до очаквания размер. Контролът се осъществява чрез няколко стъпки за допълнително активизиране на генеративното развитие - покачване на ЕС нивата и намаляване на количествата вода с цел намаляване силата от корените.

Грижи за растенията

В края на развитието на културата е логично намаляването на грижите и труда, които се полагат за нея. При наличие на работна ръка е подходящо допълнителното обезлистяване за намаляване растежа на културата и избягване излишното усвояване на хранителни вещества, което ще осигури качествени плодове до края на вегетационния период.

6.Общи изисквания

Модел на отглеждане

Прореждането на съцветията (китки) извършва, за да осигури баланс и еднаквост на плодовете, като целта е максимум 750 - 1000 грама тегло на китка, за да бъде растението балансирано. Прореждането се осъществява основно на първите 4 китки, тъй като по-къс поради натоварването с плодове, растенията вече произвеждат по-малко цветове и по-разредени китки и така се осигурява естествен баланс на културата. Прореждането може да се направи веднага след опрашването на китката, за да не се губят усвоени хранителни вещества.

Модел на прореждане:

-         200-250 гр. плод: 4-5 плода на китка

-         150-200 гр. плод: 5-6 плода на китка

-         120-150 гр. плод: 6-8 плода на китка

Когато при опрашването на първите 2-3 съцветия температурата е под оптималната, броят на цветове на съцветие става много Висок и растенията се претоварват в първите китки. Това се коригира с прореждането.

Диаметър (дебелина) на стеблото

Целта ни е дебелината на стъблата на растенията да бъде около 11 мм през целия цикъл на развитие. По-дебелите стъбла са признак на прекомерно вегетативно развитие, а по тънките стъбла на слаби (недохранени) растения. Тук основно влияниеоказва температурата. Ниската температура предизвикваоформянето на дебели стъбла, а при висока температура се развиват тънки стъбла.

Дължина на листата

Дължината на листата зависи от сезона и интензивността на слънчевото греене. Когато културата започва развитието си при нисък интензитет на слънцегреене, се формира дължина на листата 50-53 см. За поддържане пълния капацитет на транспирация (изпарение) и охлаждане в оранжерията, е необходимо поддържането на оптималната дължина на листата от 38-40 см, което е особено важно през топлите периоди. Значимо намаление дължината на листата предизвиква недостига на хранителни вещества при нарастване върха на растението. Това обикновено се наблюдава при пренатоварване на растението с плодове, които изтеглят всичките му хранителни вещества.

Обезлистване

Обезлистването подобрява генеративния баланс на растението и създава по-добра Въздушна циркулация около китките на растението. Чрез повишената въздушна циркулация може да се постигне по-бързо повишаване на температурата на плодовете сутрин, което води до:

1.                   По-бързо наедряване на плода.

2.                   По-малко конденз по плодовете, което предотвратява напукването им.

3.                   Повишена средна температура, което е предпоставка за по-ранна реколта.

4.                   По-ранният добив „разтоварва" расте­нието по-бързо, което позволява по-добра последователност на развитие на следва­щите китки и дава възможност за отглеждане на дълга култура.

Обезлистването на първите 5 листа може да започне много рано, без това да има някакво отрицателно въздействие върху културата. Най- подходящ момент за започване на обезлистването е началото на цъфтежа на 5-та китка. Винаги трябва да се поддържат най-малко 12 възрастни листа на растението за постигане на оптималното съотношение: минимум Зм2 листна повърхност на 1 м2 засадена площ. През лятото, когато растенията се отглеждат като дълги култури, трябва да се предвиди нуждата от по-голяма листна повърхност за поддържане на влажността и охлаждането в оранжерията. Не трябва да се допуска падане на съотношението под 3:1 и винаги следва да се има предвид скъсяването на листата под 50 см вследствие на силното слънце, когато са необходими повече листа на растение, за да се поддържа капацитета за охлаждане в оранжерията.

Вентилиране на оранжерията

1. Сутрешно проветряване за балансиране на влажността:

Най-общо препоръчваме започване на вентилиране при външна температура с 10°С под оптималната вътрешна температура. Естественото движение на въздуха би било достатъчно за нормална вентилация и контрол на влажността.

Основното правило е винаги да се стимулира изпарението на растението, започвайки рано сутрин, и да се запази баланса на влажност и температура след обяд. Колкото по-добре активираме транспирацията рано сутринта, толкова по-добре ще работят корените в следобедните часове, за да осигуряват дейността на растението.

Като имаме предвид, че изпарението от расте­нията има по-голямо значение от температурния контрол, веднага щом климатичните условия позволят естествено вентилиране, трябва рано сутрин да се започне с минимално вентилиране за поддържане ниски нива на влажност до изгрев слънце. Това минимално проветряване няма да повлияе на вътрешната температура в голяма степен, но ще има значителен положителен ефект за активиране на растението.

2. Вентилиране за балансиране на температурата: Вентилацията през деня и през нощта трябва да цели поддържането на оптимални температурни нива. Когато външната температура през пролетта е с 10°С по-ниска от оптималната вътрешна температура, трябва да се избягва обхващането на върховете на растенията от директен вятър/хладен въздух, който може да блокира растежа и да изгори листните връхчета около върха на растението. За да се избегнат тези ефекти, проветряването трябва да бъде намалено и да се използват само отворите от подветрената страна. Веднага, щом външната температура надвиши оптималните нива за развитието на растението, трябва да се вентилира до необходимия максимум.

Да се има предвид, че при достигане стадия на развита култура основното охлаждане на оранжерията ще се повлиява главно от капацитета на изпарение от растенията, а не директно от вентилирания въздух. Създаването рано сутрин на недостиг на влага подпомага поддържането на оптимални нива на влажност след обяд.

Торене

Моделите за торене и препоръчваните норми зависят от ползваните субстрати, който се разпределят в 3 категории.

Като база за цялата вегетация, в началото поддържаме ниско ниво на азот за избягване на прекомерния вегетативен растеж и се стартира с високи нива на фосфор и калий. Увеличаване на нивата на ЕС в почвата се постига чрез известно засушаване на субстрата с намаляване на поливките. От момента на наедряване на плодовете поливането трябва да се увеличи, както и внесените количества на азот. Две седмици преди узряването на първите плодове трябва да се увеличи нивото на калий (К), за да се осигури добро узряване на плодовете и да се избегне появата на петна по плодовете на 2-ра китка.

1. Производство върху почва чрез гравитачно напояване:

Гравитачното напояване улеснява производството, но ограничава Възможностите ни за контрол и поддържане на правилния баланс на растението. В началото трябва да се Внимава за прекомер­ното вегетативно развитие на растенията, да се осигури правилния им баланс за стабилен растеж по-нататък. Видовете торене зависят от типа почва и запасеността й с хранителни вещества, което може да се установи с лабораторен анализ. Съобразените с лабораторните анализи нива на торене целят поддържане на pH около 6 за стимулиране приема на хранителни вещества от растението.

2. Капково напояване върху почва:

При използването на системи за капково напояване, разполагаме с по-ограничен обем почва поради обхвата на напояване и следователно по- лесно можем да контролираме развитието на растенията. Наторяването се извършва постоянно с всяко напояване и концентрацията на торене се коригира чрез контрола на ЕС; торовата смес се определя на база лабораторния анализ на почвата. Използването на почва винаги предполага присъствието на микроелементи, затова следва да се обърне внимание на подхранването с макроелементи. Използваните нива на ЕС са между 1.2 и 1.7 базирани на базова вода с ЕС ниво 0.4. Когато базовите поливни води са с по-високо ЕС, торовият разтвор трябва също да бъде с по- високо ЕС, за да се осигури достатъчно внасяне на хранителни вещества на м2. Количеството вода е по-трудно измеримо поради липсата на точна апаратура. Основната стратегия е поливките да се намалят до наедряването на плодовете, а след това да се увеличат за около 2 седмици. След този етап напояването зависи от степента на изпарение от растенията, като поливната норма може да варира от 3 до максимум 6 литра вода на м2 на ден.

3. Субстрат (торби):

Предимството на субстрата е лимитирания обем което подобрява контрола върху растението във всички фази и оптимизира продукцията и качеството.

Видът на субстрата е без значение за техниките на отглеждане на растението, но е определящ главно за внасянето на вода - по отношение честотата и количеството на поливане. Информация за конкретните параметри на субстрата може да се получи от неговия доставчик. При всички видове субстрати е възможно контролиране нивата на ЕС и pH.Субстратът трябва да има постоянна пропускливост от около 30% за да се поддържа точен баланс (повече през горещите дни и по-малко през студените мрачни дни). В началото се започва с ЕС около 4.5 и по-сух субстрат, а по-късно, по време на зреенето,се намалява до 2.8-3 ЕС и no-влажен субстрат.

Основните програми за торене и напояванеса описани в Таблици 1. и 2.

За правилно определяне на необходимата Ви смесот торове се изискват показатели от анализите на базовата вода и на почвата.

Присаждане

Присаждането създава две основни предимства:

1.Устойчивост на коренови патогени

Корки Рут - контролира се с присаждане и

ротация на културите

Нематоди - контролират се с присаждане

и използване на устойчиви на нематоди

хибриди

2.Мощен хабитус

Това е важно предимство при „дългите“ култури, защото поддържа по-дълго жизнеността на растението.

При отглеждане на култури с кратка вегетация може да се отрази неблагоприятно на ранното зреене и на добива, защото растенията могат да останат твърде дълго вегетативно развити.

Таблица 1.

Торене

фаза

цел

N

P

K

Преди разсаждане

Подготовка на почвата

Основно торене с ниски нива на азот,главно с фосфор и калий. Количеството зависи от показателя за органично вещество в почвения анализ.

от разсаждане до 10 дни преди цъфтеж

Стимулиране  генеративното развитие

ниско

3

2

След 2-3 китка

Стимулиране на вегетативното развитие

2

0,5

1

След цъфтеж на 7-ма китка

Стимулиране на зреенето и запазване на завръза

1