Отглеждане на лук за зелено
 
  • Почва
Най-подходящи са средно глинестите до песъчливи почви, богати на органично вещество.
 
  • Торене
 
Нормите на торене зависят от направените почвени анализи.
Препоръка:
N Преди сеитба: 100 кг/ха. Около 5 седмици след сеитба подхранване с 40кг/ха. P 75 кг/ха K 200 кг/ха
Mn На всеки 14 дни пръскане с 0.5% MnSo. Първото пръскане се прави когато има достатъчно листа.
 
  • Сеитба
 
Сеитбена норма  1.75 2.5 мил. семена на хектар. Схема  5 реда на 1.5 м леха. Сеитбената норма зависи от сезона.
През пролетта и есента нормата е по-малка отколкото през лятото. Ако сеитбата се направи много рано може да се появи
стрелкуване. В зависимост от климатичните условия сеитбата може да започне от средата на Април.
Но за много ранно отглеждане разсаждането е най-добрата практика.
Вегетационния период за ранно и късно производство е 4 месеца ,а за лятно 3 месеца.