• Би-58 (Bi-58)
Полезна информация :

Би-58 (Bi-58)

Наличност:
В наличност
Модел:
Bi 58
Производител:
26.30лв
Всички цени са с ДДС


Без рейтинг Коментар

Инсектицид БИ-58 (Bi-58) BASF

Активно вещество : Съдържа 400 г/л диметоат

Формулация : емулсионен концентрат

Карантинен срок : 21 дни

Разрешен за употреба при :

 • ЗЕЛЕНА ПРАСКОВЕНА ЛИСТНА ВЪШКА, ВИОЛЕТОВА СТРИДОПОДОБНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА при овощни – 0,05-0,07 % (50-70 мл/дка);
 • ХМЕЛОВА ЛИСТНА ВЪШКА по хмел – 0,08 % (80 мл/дка);
 • ОБИКНОВЕНА СЛИВОВА ЩИТОНОСНА ВЪШКА при слива – 0,1 % (100 мл/дка);
 • ОРАНЖЕРИЙНА БЕЛОКРИЛКА по зеленчуци – 0,1 % (100 мл/дка);
 • КРЪГЛОМИНИРАЩ МОЛЕЦ по лоза – 0,15 % (150 мл/дка);
 • ДЪРВЕСНИЦА, КАЛИФОРНИЙСКА ЩИТОНОСНА ВЪШКА, ЧЕРНИЧЕВА ЩИТОНОСНА ВЪШКА, ДЪРВЕСИНОЯД по овощни – 0,2 % (200 мл/дка);
 • МАЛКА СЛИВОВА ЛИСТНА ВЪШКА по слива – 50 мл/дка;
 • ЛИСТНИ БЪЛХИ по захарно цвекло – 150 мл/дка;
 • ГОЛЯМ ЛЮЦЕРНОВ ХОБОТНИК по хмел – 200 мл/дка;
 • ЗЕЛЕНА ПРАСКОВЕНА ЛИСТНА ВЪШКА, ТЮТЮНЕВ ТРИПС по тютюн – 200 мл/дка.

Механизъм на действие :

Би - 58 е системен органофосфорен инсектицид и акарицид с контактно и стомашно действие. Предизвиква инхибиране на холинестеразата вследствие, на което неприятелите загиват. Би - 58 се пренася чрез проводящата система в цялото растение, включително кореновата система, нетретираните части и новия прираст. По този начин се унищожават неприятели,които водят скрит начин на живот (ларви на миниращи мухи), без да се засягат директно от работния разтвор. Бързото контактно действие осигурява отличен ефект срещу неприятели, които са напръскани директно. Стомашното действие осигурява бърз ефект срещу гризещи и смучещи неприятели. Продукта има дълго последействие след приложение, като по този начин се контролират неприятели, които са прелетели след напръскване на съответната култура.

Препоръки при употреба :

1. Работен разтвор

• 10 - 30 л/дка за полски култури;

• 40 - 100 л/дка за лозя и овошки.

2. Темперaтурен диапазон на приложение – от 5 °С до 23 °С.

3. Смесимост с други ПРЗ

 • Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, фунгициди и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.
 • НЕ се препоръчва смесването с растежни регулатори, както и с препарати на алкална основа, сероваров и бордолезов разтвор.

Производител : БАСФ – Германия

Разрешение за употреба : №: 0079/23.07.2003 г.

Категория за употреба : III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.

Описание 1

ОПАСНО!

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета!

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,

спазвайте инструкцията за употреба!

         N                                                                                                                      Xn

                                                                                              

      Опасен за                                                                                                                                              Вреден

  околната среда

БИ-58® НОВ

(инсектицид)

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: инсекто-акарицид

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 400 г/л диметоат

Химична група: фосфороорганични

Произход на активните вещества: БАСФ АГ, Германия

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: емулсионен концентрат

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА  в Р. България.

Удостоверение за разрешаване №0079/23.07.2003г.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта в оригинални, затворени и етикетирани опаковки, в хладни и вентилирани помещения, отделно от храни, напитки и фуражи. Да се съхранява в заключени помещения, далеч от достъп на деца, животни и странични лица.  

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: Би 58 е разрешен за употреба в Р. България срещу следните неприятели:

- прасковена листна въшка                         - 0,05 - 0,07%

- виолетова стридоподобна щитоносна

листна въшка по овощни                           - 0,05 - 0,07%

- хмелова листна въшка                              - 0,08%

- оранжерийна белокрилка                         - 0,1%

- обикновена сливова щитоносна въшка - 0,1%            

- обикновен паяжинообразуващ акар       - 0,1%

по зеленчуци

- атлантически акар                                     - 0,1%

- кръгломиниращ молец                             - 0,15%

- калифорнийска щитоносна въшка          - 0,2%

(млади ларви)

- черничева щитоносна въшка                   - 0,2%

(млади ларви)

- дървесница                                                - 0,2%

- дървесинояд – напръскване на кората    - 0,2%

- малка сливова листна въшка                   - 50 мл/дка

- листни бълхи по захарно цвекло            - 150 мл/дка

- голям люцернов хоботник по хмел        - 200 мл/дка

- зелена прасковена листна въшка по       - 200 мл/дка

тютюн

- тютюнев трипс по тютюн                         - 200 мл/дка

Карантинен срок: 21 дни Минимален срок за за безопасна работа в оранжерии – 3 дни след пръскане.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете резервоара на пръскачката до половината с вода. Прибавете необходимото количество от продукта и долейте останалата вода при непрекъснато разбъркване. Приготвеният разтвор, трябва да се използва веднага и да не се оставя за ползване през следващите дни.

СМЕСИМОСТ: Продуктът може да се смесва с органични фунгициди, инсектициди и хербициди. Смесването да се праве непросредствено преди пръскането.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: По време на приложение на продукта, да не се замърсяват открити водни басейни и водоизточници. По време на цъфтежа на културите да не се третита с продукта в часовете на летеж на пчелите.  

Токсичност: остра орална ЛД50 - 791 мг/кг телесна маса.

Категория на употреба: ІІІ-та. За свободна употреба от лица над 18г.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: Замърсените открити части на тялото трябва да се измият с вода и сапун. При попадане в очите, незабавно изплакнете с вода в продължение на 15 мин. Да се потърси лекарска помощ. При поглъщане, да се изпие голямо количество вода и да се предизвика повръщане. Незабавно да се потърси лекарска помощ. В случай на вдишване, пострадалият да се изведе на чист въздух и да се направи консултация с лекар.

Съвети към лекаря: Активното вещество диметоат е инхибитор на холинестеразата. Антидот – атропин.

ФРАЗИ ЗА РИСК (R-фрази):

R10 Запалим

R20 Вреден при вдишване

ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S-фрази):

S2                   Да се пази от достъп на деца

S13                 Да се съхранява далеч от храни, напитки и фуражи

S23                 Да не се вдишва мъглата от работния разтвор

S20/21            По време на работа да не се яде, пие и пуши

S36/37/39       Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:

Да не се вдишва мъглата от работния разтвор при пръскане.

Да се съхранява отделно от храни, напитки и фуражи

Да не се яде, пие и пуши по време на работа с продукта

Да се работи с предпазно облекло, очила и ръкавици.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ (РАЗЛИВАНЕ): Разпиленият продукт да се попие с подходящ абсорбент и отпадъците да се  поставят в отделен контейнер.

При замърсяване на складови помещения, след попиването на продукта да се проветри.

Отпадъците да се унищожат в съответствие с местните разпоредби.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: При гасенето на пожар да се носи предпазно облекло и кислородна маска. Да се носи апарат за дихателна защита (противогаз) и защитно облекло за работа с химикали. Да не се вдишват газове от експлозия или пожар. Застрашените опаковки да се охлаждат с вода. Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, да не се допуска попадане в канализацията или отходните води. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

Подходящи средства за гасене на пожар: сух химикал, СО2, пяна или пръскане с вода.

Унищожаване на празните опаковКИ: Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба. Унищожаването на празните опаковки да става в съответствие с местните разпоредби и изисквания за опазване здравето на хората и околната среда.

Транспорт: В съответствие с международните правила за транспортиране на опасни химични вещества.

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)

ПАРТИДА № (виж опаковката)

Тегло нето: 50мл; 100мл; 500мл; 1л  

ПРОИЗВОДИТЕЛ: БАСФ СЕ, Германия

ВНОСИТЕЛ: „АгроПАЛ” ООД

София, бул. „Янко Сакъзов” №32

Тел. 02/994625002/9946250

Сподели

Сподели

Коментар
Виж още

Промоции

Арашан (Arashan)

Арашан (Arashan)

Семена за дини АРАШАН (Arashan...

80.65лв 76.62лв

-5%

Барака (Baraka)

Барака (Baraka)

БАРАКА (Baraka F1) Syngenta (1...

72.10лв 68.50лв

-5%

Белада (Belada)

Белада (Belada)

БЕЛАДА (Belada F1) Syngenta (2...

56.40лв 53.58лв

-5%

Бобкат (Bobcat)

Бобкат (Bobcat)

Безколови домати БОБКАТ (Bobca...

68.80лв 65.36лв

-5%

Бомбър (Bombar)

Бомбър (Bombar)

Бомбър (Bombar F1) Syngenta (1...

65.80лв 62.51лв

-5%

Бонус (Bonus)

Бонус (Bonus)

Бонус (Bonus F1) Syngenta (100...

1,178.00лв 1,119.10лв

Изчерпан

-5%

Боско (Bosko)

Боско (Bosko)

Боско (Bosko F1) Syngenta (250...

496.60лв 471.77лв

-5%

Бостана (Bostana)

Бостана (Bostana)

Семена за дини БОСТАНА (Bostan...

114.36лв 108.64лв

-5%

Вигорекс (Vigorex)

Вигорекс (Vigorex)

Вигорекс (Vigorex F1) Syngenta...

37.10лв 35.25лв

Изчерпан

-5%

Витали (Vitalley F1)

Витали (Vitalley F1)

Семена за подложки ВИТАЛИ (Vit...

83.50лв 79.33лв

-5%

Вителио (Vitellio)

Вителио (Vitellio)

Семена за доматти ВИТЕЛИО (Vit...

265.86лв 252.57лв

-5%

Гравитет (Gravitet)

Гравитет (Gravitet)

оранжерийни домати ГРАВИТЕТ (G...

107.10лв 101.75лв

-5%

Грумира(Grumira)

Грумира(Grumira)

оранжерийни домати Грумира (Gr...

121.75лв 115.66лв

-5%

Диня Мирза (Mirza)

Диня Мирза (Mirza)

Семена за диня МИРЗА (Mirza F1...

120.66лв 106.00лв

-12%

Долми (Dolmy)

Долми (Dolmy)

Семена за пипер тип Долма  ДОЛ...

94.40лв 89.68лв

-5%

Домати Кингсет (Kingset)

Домати Кингсет (Kingset)

Семена за доматти КИНГСЕТ (Kin...

116.80лв 111.00лв

-5%

Ново

Дордоне (Dordogne)

Дордоне (Dordogne)

Дордоне (Dordogne F1) Syngenta...

169.50лв 161.03лв

Изчерпан

-5%

Ел Форте (El Forte)

Ел Форте (El Forte)

Ел Форте (El Forte F1) Syngent...

42.60лв 40.47лв

-5%

Емфъсайз (Emphasis F1)

Емфъсайз (Emphasis F1)

Семена за подложка ЕМФЪСАЙЗ (E...

84.75лв 80.51лв

-5%

Есказу (Escazu)

Есказу (Escazu)

Семена за зеле ЕСКАЗУ (Escazu ...

33.25лв 31.59лв

-5%

Кабала (Kabala)

Кабала (Kabala)

Пипер тип камба КАБАЛА (Kabala...

31.05лв 29.50лв

-5%

Карла (Karla)

Карла (Karla)

Карла (Karla F1) Syngenta (100...

107.80лв 102.41лв

-5%

Кевин (Kevin)

Кевин (Kevin)

КЕВИН (Kevin F1) Syngenta (250...

50.35лв 47.83лв

-5%

Конвента (Konventa)

Конвента (Konventa)

Пипер КОНВЕНТА (Konventa F1) S...

55.76лв 52.97лв

-5%

Корделия (Cordelia)

Корделия (Cordelia)

Семена за тиквички КОРДЕЛИЯ ( ...

98.50лв 93.58лв

-5%

Корлану (Korlanu)

Корлану (Korlanu)

Карфиол КОРЛАНУ (Korlanu F1) S...

93.00лв 88.35лв

-5%

Корнелия (Kornelya) семена за пипер

Корнелия (Kornelya) семена за пипер

КОРНЕЛИЯ (Kornelya F1) Syngent...

71.80лв 68.21лв

-5%

Кортес (Kortes)

Кортес (Kortes)

Кортес (Kortes F1) Syngenta (2...

107.05лв 101.70лв

-5%

Македон (Makedon)

Македон (Makedon)

Семена за краставици МАКЕДОН (...

54.70лв 51.97лв

-5%

Мамирио (Mamirio)

Мамирио (Mamirio)

  МАМИРИО (Mamirio F1) Syng...

127.00лв 120.65лв

Изчерпан

-5%

Мамстон (Mamston)

Мамстон (Mamston)

Розови домати МАМСТОН (Mamston...

124.50лв 118.28лв

-5%

Маунтийн Спринг (Mountain Spring)

Маунтийн Спринг (Mountain Spring)

Семена за домати МАУНТИЙН СПРИ...

53.35лв 50.68лв

-5%

Мирсини (Mirsini)

Мирсини (Mirsini)

Семена за дини от ново поколен...

125.86лв 106.90лв

-15%

Монкайо (Moncayo)

Монкайо (Moncayo)

Семена за зелен фасул Монкайо ...

232.56лв 220.93лв

-5%

Октопус (Octopus)

Октопус (Octopus)

Корнишони ОКТОПУС F1 (Octopus ...

25.00лв 23.75лв

Изчерпан

-5%

Ото (Oto)

Ото (Oto)

Ото (Oto F1) Syngenta (1000 се...

95.10лв 90.35лв

-5%

Палермо(Palermo)

Палермо(Palermo)

Палермо (Palermo F1) Syngenta ...

23.25лв 21.00лв

-10%

Панекра (Paneкra)

Панекра (Paneкra)

Семена за домати ПАНЕКРА (Pane...

115.50лв 109.73лв

-5%

Пасамонте (Pasamonte)

Пасамонте (Pasamonte)

Пасамонте (Pasamonte F1) Synge...

24.20лв 22.99лв

-5%

Пирует (Piruet)

Пирует (Piruet)

Пирует (Piruet F1) Syngenta (5...

68.80лв 65.36лв

-5%