УКАЗАНИЯ за производство и реализация на ЛУК

Всички производители на лук знаят много добре, че най – изгодните цени на готовата продукция са през периода март – юни, когато продажбата позволява на земеделските стопани да увеличат своята рентабилност и да си осигурят гарантиран пазар.

Въпросът е как да запазим високото качество на получения добив по време на съхранението?

Първият фактор за успех е правилен избор на хибрид с високо съдържание на сухо вещество. Обикновено хибридите лук на средно дългия ден не притежават такива качества. При механизирано прибиране луковиците не намаляват своята цялост, вследствие на което се нараняват по – малко, а оттам намалява процентът на естествените загуби, които са неизбежни при съхранение. Тези хибриди остават с 3 – 4 здраво прилепнали към главата люспи през целия период на съхранение.

Вторият не по – маловажен фактор за успешно съхранение са условията на отглеждане. Особено важно е спазването на балансирана употреба на азот, фосфор и калий по време на вегетацията. За добиването на 1 тон продукция са необходими 3,2 кг азот, 1,2 кг фосфор и 4,3 кг калий (нормите са в активни вещества). Излишъкът от азот намалява трайността при съхранение и е причина за развитието на различни видове гниене. Своевременната и профилактична употреба на фунгициди води до повишаване устойчивостта на растението към болести.

Много важно е правилното определяне срока на вадене на лука. Към вадене се пристъпва когато полегналите растения са 70%. От изрязването на листата до ваденето на луковиците, за да изсъхнат, не трябва да има повече от 6 – 10 часа, за да се избегне навлизане на инфекция през откритата повърхност в близост до шийката на луковицата. След като главите се сушат в продължение на 7 – 10 дни, се пристъпва към сортирането, почистването и поставянето им в местата за съхранение. Спазването на тези правила, дори и при дъждовно време, няма да доведе до промяна в качеството на лука, ако се наложи да престои по – дълго време на полето.

Най – добрият начин за съхранение на лук са специално изградените за тази цел хранилища, които са с автоматизирано регулиране на всички параметри и осигуряват оптимални условия за съхранение. Трябва да се има предвид, че този тип хранилища са доста сериозна инвестиция, и за осъществяването на такъв проект е подходящо кооперирането на няколко производителя.

Най – лесният и не толкова скъп метод за съхранение е складирането в насипно състояние. За правилното изчисляване на обема въздух за вентилация трябва да се знае какъв обем продукция ще бъде съхраняван. На 1 тон лук са необходими средно 225 м³ въздух при  налягане от 250 Ра. Колкото е по – голяма луковицата, толкова налягането е по – малко, поради което твърде едрите луковици трябва да се отделят от купчината. Количеството лук в 1 м³ съответства на 500 – 550 кг.

Най – изгодно за съхранение е да се използва „студения” метод при средна температура 0±1ºС, при която се предотвратява изпарението и се преустановява развитието на гъбните патогени.