• Би-58 (Bi-58)
Полезна информация :

Би-58 (Bi-58)

Наличност:
Изчерпан
Модел:
Bi 58
Производител:
26.30лв
Всички цени са с ДДС
Без рейтинг Коментар

Инсектицид БИ-58 (Bi-58) BASF

Активно вещество : Съдържа 400 г/л диметоат

Формулация : емулсионен концентрат

Карантинен срок : 21 дни

Разрешен за употреба при :

 • ЗЕЛЕНА ПРАСКОВЕНА ЛИСТНА ВЪШКА, ВИОЛЕТОВА СТРИДОПОДОБНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА при овощни – 0,05-0,07 % (50-70 мл/дка);
 • ХМЕЛОВА ЛИСТНА ВЪШКА по хмел – 0,08 % (80 мл/дка);
 • ОБИКНОВЕНА СЛИВОВА ЩИТОНОСНА ВЪШКА при слива – 0,1 % (100 мл/дка);
 • ОРАНЖЕРИЙНА БЕЛОКРИЛКА по зеленчуци – 0,1 % (100 мл/дка);
 • КРЪГЛОМИНИРАЩ МОЛЕЦ по лоза – 0,15 % (150 мл/дка);
 • ДЪРВЕСНИЦА, КАЛИФОРНИЙСКА ЩИТОНОСНА ВЪШКА, ЧЕРНИЧЕВА ЩИТОНОСНА ВЪШКА, ДЪРВЕСИНОЯД по овощни – 0,2 % (200 мл/дка);
 • МАЛКА СЛИВОВА ЛИСТНА ВЪШКА по слива – 50 мл/дка;
 • ЛИСТНИ БЪЛХИ по захарно цвекло – 150 мл/дка;
 • ГОЛЯМ ЛЮЦЕРНОВ ХОБОТНИК по хмел – 200 мл/дка;
 • ЗЕЛЕНА ПРАСКОВЕНА ЛИСТНА ВЪШКА, ТЮТЮНЕВ ТРИПС по тютюн – 200 мл/дка.

Механизъм на действие :

Би - 58 е системен органофосфорен инсектицид и акарицид с контактно и стомашно действие. Предизвиква инхибиране на холинестеразата вследствие, на което неприятелите загиват. Би - 58 се пренася чрез проводящата система в цялото растение, включително кореновата система, нетретираните части и новия прираст. По този начин се унищожават неприятели,които водят скрит начин на живот (ларви на миниращи мухи), без да се засягат директно от работния разтвор. Бързото контактно действие осигурява отличен ефект срещу неприятели, които са напръскани директно. Стомашното действие осигурява бърз ефект срещу гризещи и смучещи неприятели. Продукта има дълго последействие след приложение, като по този начин се контролират неприятели, които са прелетели след напръскване на съответната култура.

Препоръки при употреба :

1. Работен разтвор

• 10 - 30 л/дка за полски култури;

• 40 - 100 л/дка за лозя и овошки.

2. Темперaтурен диапазон на приложение – от 5 °С до 23 °С.

3. Смесимост с други ПРЗ

 • Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, фунгициди и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.
 • НЕ се препоръчва смесването с растежни регулатори, както и с препарати на алкална основа, сероваров и бордолезов разтвор.

Производител : БАСФ – Германия

Разрешение за употреба : №: 0079/23.07.2003 г.

Категория за употреба : III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.

Описание 1

ОПАСНО!

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета!

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,

спазвайте инструкцията за употреба!

         N                                                                                                                      Xn

                                                                                              

      Опасен за                                                                                                                                              Вреден

  околната среда

БИ-58® НОВ

(инсектицид)

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: инсекто-акарицид

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 400 г/л диметоат

Химична група: фосфороорганични

Произход на активните вещества: БАСФ АГ, Германия

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: емулсионен концентрат

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА  в Р. България.

Удостоверение за разрешаване №0079/23.07.2003г.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта в оригинални, затворени и етикетирани опаковки, в хладни и вентилирани помещения, отделно от храни, напитки и фуражи. Да се съхранява в заключени помещения, далеч от достъп на деца, животни и странични лица.  

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: Би 58 е разрешен за употреба в Р. България срещу следните неприятели:

- прасковена листна въшка                         - 0,05 - 0,07%

- виолетова стридоподобна щитоносна

листна въшка по овощни                           - 0,05 - 0,07%

- хмелова листна въшка                              - 0,08%

- оранжерийна белокрилка                         - 0,1%

- обикновена сливова щитоносна въшка - 0,1%            

- обикновен паяжинообразуващ акар       - 0,1%

по зеленчуци

- атлантически акар                                     - 0,1%

- кръгломиниращ молец                             - 0,15%

- калифорнийска щитоносна въшка          - 0,2%

(млади ларви)

- черничева щитоносна въшка                   - 0,2%

(млади ларви)

- дървесница                                                - 0,2%

- дървесинояд – напръскване на кората    - 0,2%

- малка сливова листна въшка                   - 50 мл/дка

- листни бълхи по захарно цвекло            - 150 мл/дка

- голям люцернов хоботник по хмел        - 200 мл/дка

- зелена прасковена листна въшка по       - 200 мл/дка

тютюн

- тютюнев трипс по тютюн                         - 200 мл/дка

Карантинен срок: 21 дни Минимален срок за за безопасна работа в оранжерии – 3 дни след пръскане.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете резервоара на пръскачката до половината с вода. Прибавете необходимото количество от продукта и долейте останалата вода при непрекъснато разбъркване. Приготвеният разтвор, трябва да се използва веднага и да не се оставя за ползване през следващите дни.

СМЕСИМОСТ: Продуктът може да се смесва с органични фунгициди, инсектициди и хербициди. Смесването да се праве непросредствено преди пръскането.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: По време на приложение на продукта, да не се замърсяват открити водни басейни и водоизточници. По време на цъфтежа на културите да не се третита с продукта в часовете на летеж на пчелите.  

Токсичност: остра орална ЛД50 - 791 мг/кг телесна маса.

Категория на употреба: ІІІ-та. За свободна употреба от лица над 18г.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: Замърсените открити части на тялото трябва да се измият с вода и сапун. При попадане в очите, незабавно изплакнете с вода в продължение на 15 мин. Да се потърси лекарска помощ. При поглъщане, да се изпие голямо количество вода и да се предизвика повръщане. Незабавно да се потърси лекарска помощ. В случай на вдишване, пострадалият да се изведе на чист въздух и да се направи консултация с лекар.

Съвети към лекаря: Активното вещество диметоат е инхибитор на холинестеразата. Антидот – атропин.

ФРАЗИ ЗА РИСК (R-фрази):

R10 Запалим

R20 Вреден при вдишване

ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S-фрази):

S2                   Да се пази от достъп на деца

S13                 Да се съхранява далеч от храни, напитки и фуражи

S23                 Да не се вдишва мъглата от работния разтвор

S20/21            По време на работа да не се яде, пие и пуши

S36/37/39       Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:

Да не се вдишва мъглата от работния разтвор при пръскане.

Да се съхранява отделно от храни, напитки и фуражи

Да не се яде, пие и пуши по време на работа с продукта

Да се работи с предпазно облекло, очила и ръкавици.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ (РАЗЛИВАНЕ): Разпиленият продукт да се попие с подходящ абсорбент и отпадъците да се  поставят в отделен контейнер.

При замърсяване на складови помещения, след попиването на продукта да се проветри.

Отпадъците да се унищожат в съответствие с местните разпоредби.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: При гасенето на пожар да се носи предпазно облекло и кислородна маска. Да се носи апарат за дихателна защита (противогаз) и защитно облекло за работа с химикали. Да не се вдишват газове от експлозия или пожар. Застрашените опаковки да се охлаждат с вода. Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, да не се допуска попадане в канализацията или отходните води. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

Подходящи средства за гасене на пожар: сух химикал, СО2, пяна или пръскане с вода.

Унищожаване на празните опаковКИ: Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба. Унищожаването на празните опаковки да става в съответствие с местните разпоредби и изисквания за опазване здравето на хората и околната среда.

Транспорт: В съответствие с международните правила за транспортиране на опасни химични вещества.

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)

ПАРТИДА № (виж опаковката)

Тегло нето: 50мл; 100мл; 500мл; 1л  

ПРОИЗВОДИТЕЛ: БАСФ СЕ, Германия

ВНОСИТЕЛ: „АгроПАЛ” ООД

София, бул. „Янко Сакъзов” №32

Тел. 02/994625002/9946250

Сподели

Сподели

Коментар
Виж още

Промоции

 7021 F1

7021 F1

Едроплоден домат 7021 F1 AБC (...

82.00лв 78.00лв

5/5

-5%

aG 23 484

aG 23 484

консервен домат aG 23 484 F1 -...

23.00лв 22.00лв

-4%

aG 23421

aG 23421

дългоплодни краставици aG 2342...

27.00лв 25.00лв

-7%

aG 23798

aG 23798

Семена лук за зелено AG 23798 ...

21.00лв 20.00лв

-5%

CXD_142

CXD_142

Консервени домати CXD 142 Clau...

27.00лв 25.50лв

-6%

GSS 8529

GSS 8529

Супер сладка царевица GSS 8529...

75.00лв 71.00лв

-5%

HTP-11

HTP-11

Розов домат HTP-11 F1 Hazera (...

131.00лв 124.50лв

-5%

SV 4097 CV F1

SV 4097 CV F1

SV 4097 CV F1 Seminis (500 сем...

22.00лв 21.00лв

-5%

SV 5047 CE

SV 5047 CE

Семена за краставици SV 5047 C...

69.50лв 65.00лв

-6%

VP1

VP1

Розови домати VP 1 F1 – Vilmor...

73.57лв 69.00лв

-6%

Авизо (Aviso)

Авизо (Aviso)

Авизо (Aviso F1) Clause (2500 ...

98.40лв 92.50лв

-6%

Авола (Avola)

Авола (Avola)

Ранен грах АВОЛА (Avola) Semin...

98.00лв 95.00лв

-3%

Азиад (Aziad)

Азиад (Aziad)

Тиквички АЗИАД (Aziad F1) Saka...

46.80лв 44.50лв

-5%

Азия (EURASYA )

Азия (EURASYA )

Семена за домати АЗИЯ ( EURASY...

102.00лв 95.00лв

-7%

Айсберг Айс Уейв (Ice wave)

Айсберг Айс Уейв (Ice wave)

Салата айсберг АЙС УЕЙВ (Ice w...

119.01лв 113.00лв

-5%

Айсперл (Icepearl)

Айсперл (Icepearl)

Семена за пролетен лук АЙСПЕРЛ...

40.60лв 38.50лв

-5%

Акварел (Aquarel)

Акварел (Aquarel)

Салата АКВАРЕЛ (Aquarel) Bejo ...

54.50лв 52.00лв

-5%

Аксиал едно

Аксиал едно

Хербицид АКСИАЛ ЕДНО (Axial On...

525.00лв 496.00лв

-6%

Аламбра (Alambra)

Аламбра (Alambra)

Хибридни семена АЛАМБРА (Almbr...

144.00лв 135.00лв

-6%

Алианс (Alians)

Алианс (Alians)

Семена за домати АЛИАНС (Alian...

69.00лв 65.00лв

-6%

Алианц (Allianz)

Алианц (Allianz)

Семена за корнишони АЛИАНС (Al...

3.20лв 3.00лв

-6%

Алмаро (Almaro)

Алмаро (Almaro)

АЛМАРО (Almaro F1) Seminis (10...

100.50лв 95.50лв

-5%

Амейзинг (Amazing)

Семена за карфиол АМЕЙЗИНГ (Am...

18.70лв 18.00лв

-4%

Аполо (Apollo)

Аполо (Apollo)

Бейби спанак АПОЛО (Apollo F1)...

27.00лв 26.00лв

-4%

Арагон (Aragon)

Арагон (Aragon)

Патладжан Арагон (Aragon F1) H...

28.20лв 27.00лв

-4%

Арат (Arat)

Арат (Arat)

Семена за коренов магданоз АРА...

18.00лв 17.00лв

-6%

Арашан (Arashan)

Арашан (Arashan)

Семена за дини АРАШАН (Arashan...

86.05лв 78.00лв

5/5

-9%

Ардендо (Ardendo)

Ардендо (Ardendo)

АРДЕНДО (Ardendo F1) Enza Zade...

47.00лв 44.00лв

-6%

Ариадни (Ariadni)

Ариадни (Ariadni)

Семена за пипер АРИАДНИ (Ariad...

12.00лв 11.00лв

-8%

Аризона (Arizona)

Аризона (Arizona)

семена за карфиол Аризона (Ari...

97.50лв 92.00лв

-6%

Арлекин (Arlequin)

Арлекин (Arlequin)

Семена за пипер АРЛЕКИН  (Arle...

192.00лв 180.50лв

-6%

Артист (Artist)

Артист (Artist)

Семена за корнишони АРТИСТ (Ar...

17.00лв 16.00лв

-6%

Атлантис (Atlantis)

Семена за корнишони АТЛАНТИС (...

3.20лв 3.00лв

-6%

Атракцион(Atraxion)

Атракцион(Atraxion)

АТРАКЦИОН (Atraxion) - Geo Sto...

45.00лв 43.00лв

5/5

-4%

Афен (Aphen)

Афен (Aphen)

розов домат АФЕН (Afen F1) Cla...

72.00лв 68.00лв

-6%

Афина (Afina)

Семена за листна целина АФИНА ...

17.50лв 17.00лв

-3%

Балбро/Бърбън (Balbro)

Балбро/Бърбън (Balbro)

Семена за зеле БАЛБРО/БЪРБЪН (...

55.00лв 52.00лв

-5%

Балена (Balena)

Семена за главеста целина БАЛЕ...

106.00лв 100.00лв

-6%

Бахия (Bahia)

Бахия (Bahia)

БАХИЯ (Bahia F1) Clause (1000 ...

720.00лв 677.00лв

-6%

Бацио (Bacio)

Бацио (Bacio)

Семена за маруля БАЦИО (Bacio)...

43.00лв 43.00лв

-0%